Esipuhe

Ideoimme tämän kirjan kirjoittamista, kun Suomessa juhlittiin itsenäisyyden sadatta vuotta. Miten Suomi pärjää seuraavat sata vuotta? Miten voimme varmistaa kilpailukyvyn myös jatkossa? Hallituksen näkökulmasta alustatalous ja tekoäly ovat ratkaisevassa roolissa. Tahtotila on olla kummassakin edelläkävijä. On kyse sitten tekoälystä tai alustoista, ohjelmointirajapinnalla, eli lyhyesti APIlla, on tässä kaikessa keskeinen rooli.

 

Miksi sitten juuri nyt päätimme kirjoittaa kirjan? Lyhyesti sanottuna: aika on kypsä ja kokemuksemme mukaan yritysten tarve suuri. API on globaalissa taloudessa noussut yhä merkittävämmäksi tavaksi tuottaa sovelluksia, rakentaa ekosysteemejä ja osallistua alustatalouteen. Katsoimme aiheelliseksi kirjoittaa kirjan, joka on suunnattu liiketoiminnasta päättäville tahoille, ratkaisuarkkitehdeille ja IT-päälliköille, vastaamaan tähän tarpeeseen.  

 

Meidän tiemme olivat kohdanneet API- ja alustatalousasioissa useissa tapahtumissa ja projekteissa. Marraskuussa 2017 Jarkko Moilasen aloitteesta muodostimme kirjoittajatiimimme. Yksin kirjoittaen näkökulma olisi ollut rajatumpi ja yksipuolisempi – yhdessä täydennämme osaamisellamme toisiamme ja pystymme tarjoamaan lukijoillemme monipuolisemman sisällön.  

 

Yhteinen huolenaiheemme oli päivittäin käytännön työssä näkemämme suomalaisyritysten lapsenkengissä oleva API-kehitys ja erityi- sesti se, kuinka vähän APIt ymmärrettiin osaksi liiketoimintamalleja ja organisaatioiden kilpailukykyä. Ekosysteemejä synnytettiin lähinnä julkishallinnon rahoituksella ja kannustuksella, eikä alustataloudesta juuri voinut puhua.

 

Suomessa APIt ovat nousseet julkiseen keskusteluun viimeisen parin vuoden aikana. Tivi kirjoitti elokuussa 2017 kattavan kansijutun ”API tuo rahaa”. Mutta tuovatko APIt ja alustatalous rahaa Suomeen, ja miten se tapahtuu? Valtioneuvoston tilaaman selvityksen mukaan tämä on vähintäänkin kyseenalaista. Kirjoittajaporukastamme Marko Seppänen on tutkimusryhmän kanssa tutkinut rajapintoja ja alustatalouden ns. rajaresursseja sekä niiden levinneisyyttä maailmalla. Suomi on kartalla urheilutermein ”hyvissä iskuasemissa” muttei kehittämisen keskus.


APIen myötä IT-maailman ”kiertotalous” muutti muotoaan. Ennen rajapintojen laajamittaista käyttöä palvelukehityksessä palvelut tuo- tettiin käyttämällä koodia uudelleen. Koodin kierrättäminen yleistyi avoimen lähdekoodin myötä. Eräitä tunnetuimpia avoimen lähdekoo- din voittokulkuja ovat Linus Torvaldsin luoma Linux-käyttöjärjestelmä, Apache-webpalvelin, MySQL-tietokanta sekä Android-käyttöjärjestelmä.


Avoin lähdekoodi muutti maailmaa, ja tuo muutos perustui koodin kierrättämiseen ja uudelleenkäyttöön. Avoin lähdekoodi sekä alustat ovat ehkä yleisempi yhdistelmä (esimerkiksi Android-käyttöjärjestelmä) kuin APIt ja avoin lähdekoodi. Avoin lähdekoodi on yleensä referenssitoteutusten ja yhteiskehitettävien alustojen perusta.


Sittemmin sovellusten ja palveluiden kehittäminen siirtyi API-pohjaiseksi. APIen myötä uusia palveluita kehitettäessä kierrätetään ja uudelleenkäytetään tuotteistettuja ohjelmointirajapintoja – omia ja toisten. Lähdekoodin avoimuudella ei siksi olekaan niin keskeinen rooli API-pohjaisessa palveluiden kehittämisessä.

 

Ulkopuolisten – usein myös kaukaisten tai tuntemattomien – organisaatioiden APIen hyödyntäminen oman palvelun tuottamisessa vie osaltaan yrityksiä kohti ekosysteemiä, koska samalla organisaatioiden välille syntyy riippuvuuksia. Siirtyminen API-pohjaiseen palveluiden kehittämiseen lyhentää kehittämiseen kuluvaa aikaa radikaalisti. Samalla lyhenee aika ratkaisun markkinoille saattamiseksi. Nopeus on valttia, ja siksi API-lähtöinen kehittäminen on noussut oletusarvon asemaan.

Liiketoiminnan näkökulmasta API luo uusia tapoja kasvattaa omien tuotteiden markkinoita nopeasti. Yritysten välille avatut APIt, joita usein kutsutaan kumppanirajapinnoiksi, avaavat uusia digitaalisia reittejä saavuttaa loppukäyttäjät ja muodostaa tarjontaa kuluttajille. Sen sijaan että joudutaan tuskalliseen kuukausien mittaiseen perinteiseen integraatioprojektiin, yritysten liiketoiminnan mahdollistama yhteistyö voidaan tehdä APIen avulla viikoissa, jopa päivissä.


Tyypillisesti kumppanirajapintojen avulla yhdistetään valmiiksi paketeiksi erilaisia usean yrityksen tuottamia palveluita. Tämä puolestaan helpottaa loppuasiakkaan asiointia. Lopputuloksena syntyy enemmän palvelumyyntiä ja parempi asiakaskokemus, eli kaikki voittavat.


Teknisen integraatiovälineen sijaan ohjelmointirajapintojen on alet- tu ymmärtää olevan yhä enemmän itsessäänkin myytäviä tuotteita tai uudelleenkäytettäviä välineitä erilaisten sovellusten tuottamisessa. Sen vuoksi yritykset ovat alkaneet tarjota tai myydä rajapintoja omilla sivustoillaan (ns. kehittäjäkeskus) haluamilleen kohderyhmille. Näille rajapinnoille on kehitetty alustatalouden ensimmäisiä muotoja, kuten yhteisiä markkinapaikkoja. Yksi hyvä esimerkki tästä on Amazon Web Service (AWS).


Rajapinnoille tapahtui sama kuin mobiilisovelluksille, erona oli ainoastaan kohderyhmä. Kännykkäsovelluksia myydään loppuasiakkaille, ja niiden asennus ja myynti tapahtuvat kuluttajille tarkoitettujen sovel- lusmyyntiin tarkoitettujen alustojen (markkinapaikkojen), kuten Google Play ja Apple Store, kautta. Alustalla (engl. platform) tarkoitetaan sellaista palvelua ja liiketoimintamallia, jossa palvelun tai sisällön tuot- taja- ja kuluttajatahot kohtaavat ja ovat osittain päällekkäisiä. Nämä koh- taamiset synnyttävät tavoitellun verkostovaikutuksen: mitä enemmän on kuluttajia, sitä enemmän on alustalle haluavia palvelun tuottajia. Tällä tavoin syntyvä positiivinen kehä vetää molempia osapuolia tuottamaan alustan avulla yhä enemmän arvoa toisilleen.  


Ohjelmointirajapintoja puolestaan myydään kyseisten sovellusten kehittäjille. Logiikka on kuitenkin sama. Tuote otetaan käyttöön alustan kautta itsepalveluna, ja se voi maksaa tai olla ilmainen. Sovelluskehittäjät ihastuivat tarjolla olevaan ja alati laajenevaan valikoimaan palveluiden kehitystä nopeuttavia ja helpottavia ratkaisuja.


Näin syntyi API-talous, jossa API ei ollutkaan enää sivutuote tai lisäominaisuus fyysisen tuotteen, palvelun tai tietojärjestelmän kyljessä. API muuttui yhä useammin itsenäisesti lisäarvoa tuottavaksi tuotteeksi.

 

Toivomme kirjan toimivan oppaanasi matkalla API-talouteen.

 

Tampereella 30.4.2018

 

Jarkko Moilanen,

Marjukka Niinioja,

Marko Seppänen,

Mika Honkanen

Lähdeluettelo:

[ 1 ] http://team.finland.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-voi-kohota-alustatalouden-ja-tekoalyn-edellakavijamaaksi ja http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/alustatalous-suomen-kilpailutekijaksi-teollisuus-rohkeasti-mukaan-mallia-kasvuyrityksista

 

[ 2 ] https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/api-tuo-rahaa-rajapinnoista-uusi-nokia-6678493

 

[ 3 ] Ailisto, H., Collin, J., Juhanko, J., Mäntylä, M., Ruutu, S., Seppälä, T., Halén, M., Hiekkanen, K., Hyytinen, K., Kiuru, E., Korhonen, H., Kääriäinen, J., Parviainen, P. & Talvitie, J. (2016). Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja Nro 19/2016

 

[ 4 ] Huhtamäki, J., Basole, R.C., Still, K., Russell, M. & Seppänen, M. (2017). Visualizing the Geography of Platform Boundary Resources: The case of the Global API Ecosystem. Proceedings of HICSS-50, Hawaii, January 2017.

 

[ 5 ] https://www.kernel.org/linux.html

[ 6 ] https://httpd.apache.org/

[ 7 ] https://www.mysql.com/

 

[ 8 ] https://www.android.com/

[ 9 ] Ajila, S. & Wu, D. (2007). Empirical study of the effects of open source adoption on software development economics. Journal of Systems and Software 80(9) pp. 1517 - 1529.

[ 10 ] Referenssitoteutus on sovelluksen tai rajapinnan esimerkkitoteutus ja siitä voidaan tehdä tuotantoversio ilman suurta vaivaa. Yleensä referenssitoteutus tehdään, jotta voidaan todeta suunnitellun API:n toiminnallisuus käytännössä ja esimerkiksi muille. Esimerkki API:n referenssitoteutuksesta on Linked Events API, joka määriteltiin osana 6Aika-hanketta https://github.com/6aika/api-linked-events

[ 11 ] https://pages.apigee.com/rs/apigee/images/APIs-not-integration-ebook-05-2014.pdf ja https://history.apievangelist.com/

[ 12 ] https://aws.amazon.com/blogs/compute/monetize-your-apis-in-aws-marketplace-using-api-gateway/